دعا و مناجات نامهRSS Feed

دریچه انسانیت

دریچه انسانیت

پروردگارا ! آیا شود که دریچه ای از انسانیت به روی این بنده نادان باز شود ؟ آیا شود که روزنه ای از مشکوه لایزال انوارت بر دل و جان تاریک این بنده سیاه دل گشوده گردد و شعاعی از خورشید درخشان رحمت بی کرانت بر اعماق جان پژمرده این بنده نافرمان پرتو افکند و جلوه ای از انوار بی پایان کرمت ، شامل حال این بنده ناشایست و فراری گردد ؟ آیا شود که این بنده ناسپاس که عمرش را به جهالت سپری نموده و به بیراهه... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای دعا و مناجات نامه

  • نحوه مشاهده :